Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z XXI. zasedání VÚO Znojmo, konaného 28.února 2020

29. 3. 2020

Zápis z XXI. zasedání VÚO Znojmo, konaného 28.února 2020 v 16 hodin ve sklepě Tondy Stehlíka v Novém Šaldorfě


Přítomni: Antonín Stehlík, Miroslav Kročil, Lydie Čajková – Pecháčková, Alena Košarková, Mgr. Jaroslav Mucha, Ing. Radek Novotný (od 17,30 hod.), Karel Pavlů, Alena Polášková, Jana Závadová, Miloš Pokorný
Revizní komise: Jaroslava Nováková, Pavel Mašek


1. Zahájení

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Kontrola úkolů:
Spolupráce s domem dětí a mládeže, - př. Mucha
4. Zasedání Rady KS - předseda
5. Budova ČSCH
6. Pokladní zpráva - ekonomka
7. Návrh rozpočtu
8. Velikonoce
9. Okresní konference
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr


1. Schůzi zahájil v 16,30 hodin předseda VÚO ČSCH Znojmo Antonín Stehlík. Po uvítání seznámil přítomné s programem. Program schůze byl bez připomínek jednomyslně schválen.


2. Usnesení 2a/XXI: Zapisovatelem navržen a zvolen Mgr. Jaroslav Mucha výsledky hlasování: 7 pro návrh, 1 se zdržel.
    Usnesení 2b/XXI: Ověřovateli zápisu byli navrženi a zvoleni Jana Závadová a Pavel Mašek výsledky hlasování: 7 pro návrh, 1 se zdržel.


3. S ředitelkou DDM Znojmo bylo dohodnuto setkání na pondělí 23. 12. 2019 na kterém měli paní Baštová s dcerou Kateřinou a J. Mucha dohodnout, možnost zřízení kroužku od 2. Pololetí tohoto školního roku. Setkání se neuskutečnilo, protože Kateřina Baštová měla na uvedený den jiný program. O případné spolupráci od nového školního roku budeme jednat o velikonočních prázdninách.

Usnesení 3/XXI: VÚO bere na vědomí


4. Informace o zasedání Rady KS ČSCH Jihomoravského kraje v Hodoníně 19. 1. 2020 podal Antonín Stehlík, byla hodnocena zejména KV MORAVIA 2019. Pochvalně byla hodnocena expozice exotů. Kladem byl rovně nárůst počtu platících návštěvníků (+ 500). Bylo konstatováno, že na úklid výstaviště v pondělí bylo málo lidí. Nutno řešit.
Velkým přínosem pro zvládnutí výstavy byla významná pomoc AGRO a.s. Ořechov, mj. zajišťovali dopravu, seno, slámu aj.
Bylo rovněž konstatováno, že dosud nebyly proplaceny schválené částky okresům za účast na CVM Přerov 2019 a CV Lysá 2019. Úhrada měla být provedena do konce ledna 2020. Byl předložen návrh zahrnout exoty do meziokresní soutěže.
K opravě koziček byla stanovena pracovní skupina. Dále bude vypracovaná poptávka na oceňovací klece pro exoty.
Kladně rovněž hodnocen chovatelský trh a soutěž v králičím hopu. Na připomínky k občerstvení bylo reagováno tak, že jde o občerstvení pouze pro organizátory výstavy.
- Dále přítel Novotný uvedl, že bude podepsáno Memorandum KS s hejtmanem Jihomoravského kraje.
- 24. 4. 2020 proběhne krajské kolo Olympiády MCH.
- Dále byla podána informace o kooperaci s Dolnorakouskými chovateli. V rámci této kooperace můžeme vystavit na výstavě v Tulnu.
Součástí KV MORAVIA 2020 budou rovněž:
- Evropská výstava hempšírek.
- Evropská výstava saténových králíků.
- Evropská výstava moravských pštrosů.
V diskusi se Jana Závadová ohradila proti připomínce o nedochvilnosti, resp. špatné práci IT týmu.


Usnesení 4/XXI: VÚO bere na vědomí


5. Budova ČSCH.
Místopředseda OO ČSCH Znojmo Miroslav Kročil vznesl dotaz, proč byla část dvora prodána Janu Smolíkovi. Uvedl, že podle usnesení VÚV Znojmo 7c./XII z 18. 3. 2019 byl předseda Antonín Stehlík pověřen jednáním s panem Janem Smolíkem o jeho návrhu, předneseném na tomto zasedání Ing. Novotným. Na tomto zasedání byla také navržena kupní cena za zastavěnou plochu ve výši 130.000,- Kč. Dotazoval se na to, proč kupní cena je 17.500,- Kč a kdo předsedu a jednatele pověřil k podpisu této smlouvy. Dále se zajímal o to, kde je oněch 17.500,- Kč uvedených v kupní smlouvě.
Dále se zajímali členové VÚO Znojmo o to, proč za rok 2019 neuhradil žádný nájem pan Jan Smolík a jak je to s nájmem za nově pronajaté prostory, kdy již počínaje 1. 9. 2019 měl byt nájem uhrazen (viz zápis z XI. zasedání VÚO).
Poté Ing. Radkem Novotným sdělil, že dlužný nájem a neuhrazená částka z kupní smlouvy je kompenzací zápočtu úhrady elektrické energie, vodného a plynu. Domnělé dlužné částky, které měly být takto započteny, však nebyly specifikovány. Rovněž případný zápočet v listinné formě, tzv. zápočtový list předložen nebyl.
Dále byli členové VÚO informováni o tom, že od 1. 4. 2020 lze nově pronajmout prostory dosud pronajaté paní Smolíkovou.
Z diskuse vyplynulo, že prodej nebyl odsouhlasen VÚV Znojmo a lze tedy předpokládat, že je neplatný.
Přítel Karel Pavlů upozornil na skutečnost, že částka za m2 byla minimálně 1.360,- Kč a přesto je v kupní smlouvě 650,- Kč za m2, tj. 47,8 % kupní ceny v místě obvyklé. Dále proč OO ČSCH neprodal pozemek přímo panu Plačkovi. Dotčený pozemek pan Jan Smolík prodal bezprostředně po jejím zápisu do katastru a to bez věcného břemene, které nám zajišťovalo přístup k budově ze dvora.
Po bouřlivé diskusi k tomuto problému byla přijata usnesení, jejichž cílem je zmírnit dopad výše uvedených smluv na majetek OO ČSCH Znojmo.

Usnesení 5a./XXI:
VÚO ČSCH Znojmo pověřuje k jednání s Katastrálním úřadem ve Znojmě Karla Pavlů, člena VÚO ČSCH Znojmo a Antonína Stehlíka, předsedu VÚO ČSCH Znojmo k projednání převodu 27 m2 pozemku, který bezprostředně souvisí s budovou vlastněnou
OO ČSCH Znojmo, Vídeňská třída 37, 669 02 Znojmo, z pana Jana Smolíka na REALITY Plaček. Výše jmenovaným členům VÚO ČSCH Znojmo dáváme mandát napadnout návrh na vklad do katastru nemovitostí, neboť součástí tohoto návrhu není věcné břemeno ve prospěch OO ČSCH Znojmo, dojednané v původní smlouvě uzavřené mezi OO ČSCH Znojmo a Janem Smolíkem.
výsledek hlasování: 9 pro (schváleno jednomyslně)


Usnesení 5b./XXI:
VÚO ČSCH Znojmo pověřuje Karla Pavlů k podání žádosti o přešetření původní smlouvy mezi VÚO ČSCH Znojmo a panem Janem Smolíkem. Popřípadě zjistit, zda je možné kupní smlouvu zrušit.
výsledek hlasování: 9 pro (schváleno jednomyslně)


Usnesení 5c./XXI:
Na zasedání VÚO ČSCH, z. s. Znojmo v měsíci březnu 2020 předloží jednatel OO ČSCH Ing. Radek Novotný a předseda OO ČSCH Antonín Stehlík dohodu o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek mezi OO ČSCH Znojmo a panem Janem Smolíkem.

Usnesení 5d./XXI:
Na zasedání VÚO ČSCH, z. s. Znojmo v měsíci březnu 2020 předloží jednatel OO ČSCH Ing. Radek Novotný nájemní smlouvy týkající se budovy OO ČSCH Vídeňská 37, Znojmo


výsledek hlasování: 9 pro (schváleno jednomyslně)


6. V pokladní zprávě sdělila Jana Závadová, že dosud KS nezaslalo příspěvek za CVM Přerov 2019. Sdělila, že byly vyplaceny částky z dotace KS jednotlivým odbornostem, tak jak bylo již dříve schváleno.
Usnesení 6/XXI: VÚO bere na vědomí


7. Byl projednán rámcový návrh rozpočtu na rok 2020 s tím, že bude dopracován na zasedání 27. 3. 2020. Před jeho schválením dostanou členové VÚO přehled o čerpání rozpočtu za rok 2019 a připraví si případné návrhy k zapracování do rozpočtu 2020.
Usnesení 7/XXI: VÚO bere na vědomí


8. VÚO projednal podíl chovatelů na Velikonocích ve Znojmě. Proběhnou ve stejném rozsahu jako loni. Bude zajištěna expozice drůbeže (Polášková), králíků (Stehlík), holubů (Pavlů) a předvedení králičího hopu ve stejném rozsahu jako v roce 2019, letos přibude expozice okrasného ptactva. Akce proběhne ve dnech 8. a 9. dubna. Přesný program a harmonogram projednáme na zasedání 27. 3. 2020.
Usnesení 8/XXI: VÚO bere na vědomí


9. Okresní konference proběhne 26. dubna 2020 v Prosiměřicích, v restauraci u čerpací stanice
výsledek hlasování: 9 pro (schváleno jednomyslně)


10. a. Člen kontrolní komise Pavel Mašek oznámil, že RK provede revizi hospodaření VÚO za rok 2019. S výsledky kontroly seznámí kontrolní komise VÚO do termínu konání Okresní konference.
Usnesení 10a./XXI: VÚO bere na vědomí


b. Dále byla podána informace o možné doobjednávce kroužků na rok 2020.
Usnesení 10b./XXI: VÚO bere na vědomí


c. VÚO Znojmo schvaluje založení nové Základní organizace ČSCH Znojmo – Konice. Zástupce ZO Konice bude pozván na okresní konferenci. Pokud bude v době konání konference zapsána tato ZO ve spolkovém rejstříku. Bude zástupce organizace řádným delegátem konference.
výsledek hlasování: 9 pro (schváleno jednomyslně)


Příští zasedání proběhne 27. 3. 2020 od 16 hodin v Penzionu Blanka.


11. Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům programu.


12. Ve 20 hodin předseda Antonín Stehlík poděkoval přítomným a schůzi ukončil.


Zapsal: Jaroslav Mucha v. r.


Ověřil: Jana Závadová          v. r. Pavel Mašek v. r.